Print

LEGISLATIVA

on .

Međunarodne konvencije za očuvanje biološke raznovrsnosti:

- konvencija o biološkoj raznovrsnosti

- konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore

- konvencija o močvarama koje su od međunarodnog značaja, naročito kao staništa ptica močvarica

- konvencija o zastiti evropske divljaci i prirodnih stanista

- konvencija o zastiti svjetske prirodne i klulturne bastine


Zakoni Crne Gore:

- zakon o nacionalnim parkovima

- zakon o zaštiti prirode 2008

- zakon o životnoj sredini

banervolonter