Print

Konvencije

on .

Međunarodne konvencije za očuvanje biološke raznovrsnosti:

- AEWA sporazum

- Konvencija o biološkoj raznovrsnosti

- Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore

- Konvencija o močvarama koje su od međunarodnog značaja, naročito kao staništa ptica močvarica

- Konvencija o zastiti evropske divljaci i prirodnih stanista

- Konvencija o zastiti svjetske prirodne i klulturne bastine

banervolonter